top of page

Moderný pohľad na vaginálny ekosystém.

Štúdie na túto tému odštartoval Doderlein, ktorý v roku 1892 opísal Gram - pozitívne lactobacilli. Vlastnosti lactobacillov opísal r.1914 Curtis, ktorý́ zistil ich dominantnú́ rolu v normálnej vaginálnej sekrécii. Weinstein v r.1938 opísal prítomnosť anaeróbov v normálnej vaginálnej mikroflóre u 93% tehotných a u 90% netehotných žien.

Vaginálna mikroflóra závisí od stimulácie e s t r o g é n m i. Tieto spôsobujú proliferáciu vaginálnych bb, zvyšujú́ obsah glykogénu v nich. ďalej podporujú cytolýzu / za účasti Lactobacillov !!/ s následným uvoľnením glykogénu, ktorý je za účasti pošvových enzýmov štiepený / glykogenolýza / na jednoduché cukry - maltózu a dextrózu. Lactobacilly tieto jednoduché cukry menia na kyselinu mliečnu, ktorá́ udržiava v pošve kyslé prostredie pH 3,8- 4,5.

Pravé od kolísania hladiny estrogénov sa mení vaginálna mikroflóra. Počas gravidity je pošva ženského plodu je sterilná́. V prvých 2-3 týždňoch extrauteriného života vaginálna flóra odráža prostredie dospelých žien, je to zapríčinené transplacentárnym prechodom materských estrogénov počas pôrodu. Tento stav je prechodný. U dievčat pred menarché môžeme nájsť niekoľko Lactobacillov, je to zapríčinené nízkym obsahom glykogénu v intermediárnych bunkách vaginálneho epitelu. Takisto sa môžeme v tomto období stretnúť́ s nasledujúcimi baktériami :

Staphylococcus epidermidis / 21%/, Diphtheroides /21%/, Bacteroides /19%/, Peptococcus / 19%/, Porphyromonas /19%/, Gardnerella vaginalis /12%/ a tiež pliesne rodu Candida.

Po m e n a r c h e bakteriálna flóra vagíny je znovu stimulovaná́ estrogénmi. V postmenopauzálnom období́ vaginálna mikroflóra pripomína tú, aká je u dievčat pred pubertou.

V pošvovom prostredí žien v reprodukčnom veku môžeme nájsť okolo 170 bakteriálnych vzoriek a pliesní rodu Candida :

Fakultatívne a aeróbne baktérie

Gram-pozitívne tyčinky

 • Lactobacillus spp.

 • Corynebacterium spp.

Gram-pozitívne koky

 • Staphylococcus epidermidis

 • Staphylococcus aureus

 • Streptococcus agalactiae

 • Beta hemolytický Streptococcus

 • Iné Streptococcus spp.

Gram-negatívne tyčinky

 • Escherichia coli

 • Klebsiella spp.

 • Gardnerella vaginalis / 5-60%/

 • Proteus spp.

 • Anaeróbné baktérie

Gram-pozitívne koky

 • Peptococcus spp.

 • Porphyromonas spp. / Peptostreptococcus/

Gram-negatívne koky

 • Veilonella spp.

 • Gram-pozitívne tyčinky Bifidobacterium spp.

 • Clostridium spp. Eubacterium spp. Propionibacterium spp.

Gram-negatívne tyčinky

 • Prevotella spp. /Bacteroides/

 • Fusobacterium spp.

Mycoplasmata

 • Ureaplasma urealyticum

 • Mycoplasma homonis

Fungi

 • Candida spp.

Teda, kultivačné vyšetrenia vaginálneho sekrétu nemajú veľkú diagnostickú hodnotu na zistenie ochorení pošvovej mikroflóry.
Je zistené e v 1 gr. vaginálneho tkaniva je normálne prítomných menej ako 107 baktérií a pomer aeróbnych / anaeróbnych baktérií je 2 : 5. Estrogény stimulujú vaginálnu bakteriálnu flóru najmä zvyšovaním koncentrácie glykogénu v intermediárnych bb. po vy, o je podmienkou pre kolonizáciu a rozmnožovanie lactobacillov. Lactobacilly tvoria 96 % normálnej vaginálnej flóry u žien v reprodukčnom období !!!.
Všetky tyčinky kmeňa Lactobacillus sú́ Gram-pozitívne, neprodukujú́ spory ani katalázy, ale produkujú́ kyselinu mliečnu ako následok anaeróbneho metabolizmu glykogénu / ako spomenuté́ vyššie / a tie iné́ organické́ kyseliny.
Kmene Lactobacillov patria k fakultatívnym baktériám, ktoré́ môžu rásť v aeróbnom i anaeróbnom prostredí́. Individuálne sa Lactobacilly odlišujú́ medzi sebou v dĺžke a šírke a niekedy vyzerajú ako koky. Kmeň Lactobacillov zahrňuje 50 druhov laktobacilov, ktoré kolonizujú jednotlivé časti pošvy, napr. Lactobacillus fornicalis je prítomný v zadnej vaginálnej klenbe, zakiaľ čo Lactobacillus acidophilus-vaginalis je vo vestibule pošvy. V normálnom pošvovom sekréte nachádzame nasledujúce druhy :

Lactobacillus crispatus /50%/, Lactobacillus jenseni /23%/, Lactobacillus fornicalis /15%/, a menej často L. fermentum, L.gasseri, L. brevis a iné. Kontroverzne k doterajším názorom Lactobacillus vaginalis je vzácne prítomný vo vaginálnom prostredí. / 0,3 %/ !!!

Kyselina mliečna a iné organické kyseliny produkované lactobacilmi, spôsobujú́ pH po vy 3,8-4,5 a sú́ len časťou mechanizmov obrany proti excesívnemu bakteriálnemu rastu. Neskoršie štúdie zistili, že laktobacili produkujú tie iné látky , ktoré prispievajú k udržaniu normálneho ekosystému pošvy : inhibítory proteáz, endopeptidázy, arginin deiminasa / majú deštrukčný efekt na mnohé baktérie /, imunosupresívne proteíny, lactocidín a peroxid vodíka . Peroxid vodíka produkovaný L.crispatus a L. jenseni je toxín inhibujúci rozmnožovanie baktérií, hlavne anaeróbnych a sexuálne prenosných vírusov.- Human Papilloma Virus a Human Immunodeficiency Virus. Isté druhy baktérií rastúcich v pošve produkujú́ iné bakteriocíny / makromolekulárne proteíny/, ktoré spolu laktocidínom udržujú kvasinky adresujúce na vaginálnu stenu v stave saprofytickom a/alebo v latentnej fáze.

Normálny vaginálny ekosystém stimulovaný estrogénmi je determinovaný laktobacilmi a ich produktmi / kyselina mliečna, iné organické kyseliny, H2O2, endopeptidázy, arginín deamináza, imunosupresívne proteíny, inhibítory proteáz, lactocidín / a inými aeróbmi a anaeróbmi a bakteriocínmi produkovanými niektorými z nich.

Podobný ekosystém nachádzame aj v prednej 1/3 urethry. Lactobacilly kolonizujúce urethru, zamedzujú adhéziu uropatogénov do jej epitelu.

ATB th, HA, IUD a tie bariérová antikoncepcia, aplikácia vaginálnych tampónov počas menzes, irigácia pošvy s vodou alebo dezinfekcia, fajčenie tabakových prípravkov spôsobujú poruchu vaginálneho ekosystému, ktorá́ prispieva k vývoju bakteriálnej vaginózy, vulvovaginálnej kandidózy a trichomoniázy. Bakteriálna vaginóza má negatívny vplyv na priebeh gravidity, pôrod a šestonedelie /PROM, predčasný pôrod, IU smrť plodu, zápaly po pôrode, zápalové komplikácie novorodenca /.

Pokusy podnikať korekciu ochorenia bakteriálneho vaginálneho ekosystému pomocou aplikácie probiotických preparátov, napr. lyofilizovaným Lactobacillus rhamnosus / L. acidophilus / je neefektívne a drahé. Lactobacillové kultúry in vitro, obsiahnuté́ v probiotikách pre aktuálne použitie nie sú́ komponenty vaginálnej flóry a keď ich aplikujeme do pošvy neúspešne kolonizujú́ jej stenu !!!

bottom of page