top of page
INFORMAČNÁ KARTA PACIENTKY
ČO POTREBUJEM VEDIEŤ O KOMBINOVANÝCH HORMONÁLNYCH KONTRACEPTÍVACH (CHC)

Kombinované hormonálne kontraceptiva (bežne nazývané "tableta") nie sú určené na liečbu žiadnej choroby. Ich použitie je určené na prevenciu nechceného tehotenstva.

Antikoncepéné tabletky sú jednou z najsporahlivejšŕehvratných metód antikoncepcie, ak sa používajú správne.

Všetky kombinované hormonálne kontraceptiva, vrátane tých,ktoré vám boli predpísané, zvyšujú riziko tvorby krvnej zrazeniny. Celkové riziko vzniku krvnej zrazeniny pri kombinovanej hormonálnej antikoncepcii je nízke, avšak krvné zrazeniny môžu byť závažné a vo veľmi zriedkavých pripadoch dokonca aj smrteľné. Je obzvlášt' dôležité, aby ste rozpoznali, kedy máte vyššie riziko vzniku krvných zrazenín a aké znaky a príznaky by ste malihľadať a aké kroky je potrebné urobiť.

KEDY JE RIZIKO VYTVORENIA KRVNEJ ZRAZENINY NAJVÄČŠIE?
 • V prvom roku užívania kombinovanej hormonálnej antikoneepcie (alebo po opiitovnom začatí užívania po 4 týždŕioch alebo ešte dlhšej dobe)

 • Ak máte nadváhu alebo obezitu

 • Akstestaršia ako 35 rokov

 • Ak fajčíte

 • Ak niektorý z vašich príbuzných mal v relatívne mladom veku (t. j. mladší ako 50 rokov)krvnú zrazeninu, ako je upchatie cievy v dolnej končatine (hlboká žilová trombóza), v pľúcach (pľúcna embúlia) alebo iných orgánoch (mozgová príhoda alebo srdcový infarkt)

 • Ak ste porodili v posledných týždňoch

 • Ak fajčite a ste staršia ako 35 rokov, dôrazne odporúčame prestať fajčit' alebo používať nehormonálnu antikoncepciu.

 
KEDY TREBA VYHĽADAŤ OKAMŽITÚ LEKÁRSKU POMOC?

 

Mali by ste okamžite vyhl'adať lekársku pomoc, ak spozorujete niektorý z nasledujúcich príznakov, pretože by ste mohli trpieť hlbokou žilovou trombúzou, pliúcnou embóliou, srdcovým infarktom alebo mozgovou príhodou (porážkou).

 

Príznaky hlbokej žilovej trombózy:

 • Silná bolesť alebo opuch nôh, ktorá móže byt' sprevádzaná tlakovou bolesťou, teplom alebo zmenou farby pokožky, ako je napríklad bledosť, červená aleho modrá farba kože.

 

Symptómy pľúcnej embólie:

 • náhly kašeľ bez zjavnej príčiny, ktorý rnUe spôsobiť krvácanie alebo krvavé hlieny

 • silná bolesť v hrudnĺku, ktorá sa mďže zvýšiť s hlbokým dýchaním

 • náhla nevysvetlitel'ná dýcha•ičnosť, ťažkosti s dýchaním alebo rýchle dýchanie, ktoré sa môžu oblaviť či ste aktívna, alebo v pokoíš

 

Symptómy srdcového infarktu:

 • náhla bolesť na hrudniku alebo nepríjemné poeity

 • zvýšenie neprŕjemných telesných pocitov, tlak alebo ťažoba vyžarujúca do jedného alebo obidvoch ramien, chrbta, krku, čel'uste alebo hornej časti žahldka (nad pupkom)

 • pocit pinosti, poruchy trávenia alebo dusenia

 • studený pot, nevoľnosť, vracanie alebo závrat

Symptómy mozgovej prihody (porážky):

 •  náhla slabost' alebo necitlivosť tváre, ramena alebo nohy, najmä na jednej strane tela

 • náhly pocit zmätku

 • problémy v rozprávaní alebo porozumenŕ

 • náhle rozmazané videnie alebo strata zraku v jednom alebo oboch očiach

 • ťažki alebo pretrvávajúca botesť hiavy/migréna

 • strata vedomia alebo mdloby

 
INFORMUJTE SVOJHO LEKÁRA A PÝTAJTE SA NA PREVENTÍVNE OPATRENIA:
 • ak ste nedávno mali alebo bude mat' operáciu alebo operácia vyžaduje dlhodobý pobyt v posteli

 • ak ste boli dlhodobo na lôžku (kvóli zraneniu alebo chorobe)

 • ak ste dihšie leteli (lety dlhšie ako 4 hodiny)

NEZABUDNITE UPOZORNIŤ SVOJHO LEKÁRA, ŽE UŽÍVATE KOMBINOVANÉ HORMONÁLNE KONTRACEPTÍVA:

 • ak plánujete dlhšiu cestu (obzylášť ak je spojená s dIhšŕm letom)

 • ak potrebujete operáciu alebo lekársky zákrok, ktorý vyžaduje dlhší pobyt v posteli

 • ak je vám predpŕsaný iný liek

 

HLÁSENIE VEDĽAJŠÍCH

 

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajšich účinkov, ktoré nie sú uvedené v pisomnej informácii pre používateľa.

Vedľajšie účinky Iieku móžete hlásiť prostredníctvom: Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel.: 02 507 01 206, fax: 02 507 01 237,

webová stránka: http://www.sukl.sk/skibezpecnost-liekov,

e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk.

Hläsenie je možné zaslať aj elektronicky: https://portal.sukl.sIdeskadra/.

Hlásenim vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalšlch informácií o bezpečnosti tohto lieku.

Informáciu o nežiaducich účinkoch liekov je možné, podľa druhu lieku, nahlásiť aj príslušnému držiteľovi registračného rozhodnutia:

Zentiva, a.s.,Aupark Tower, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, e-mail: BTS.SK_PHV@zentiva.com, tel.: 0915 714 757

EXELTIS Slovakia s.r.o.,Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, tel. číslo: 0908 927 882, e-mail:fannakovigilancia.sk@exeltis.com.Tento materiál je zverejnený aj na webovej stránke: http://www.exeltis.comisk.

STADA PHARMA Slovakia, s.r.o.,Digital Park III., Einsteinova 19, 851 01 Bratislava, telefón: 0905 747 753, e-mail:neziaduceucinkygstada.sk

VALEANT Slovakia s.r.o.,Galvaniho 71B, 821 04 Bratislava, telefón: 0905 747 753, e-mail: DL-PS-PharmacovigilanceSlovakia@valeant.com

bottom of page