top of page

Uplatnenie nároku

Ako, kde a kedy požiadať o materské a aké tlačivo je potrebné predložiť. 

Čím?

 • žiadosť o materské je tlačivo Sociálnej poisťovne, ktoré 

  1. tehotnej poistenkyni vystaví lekár zdravotníckeho zariadenia (nie je voľne k dispozícii) spravidla na začiatku ôsmeho až šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu 

  2. inému poistencovi ako matke, ktorá dieťa porodila, poskytne príslušná pobočka Sociálnej poisťovne 

 • týmto tlačivom si poistenec uplatňuje nárok na materské, pričom pred odoslaním Sociálnej poisťovni je povinný vyznačiť údaje vo vyhlásení (či si uplatňuje nárok na dávku zo súbehu poistení a spôsob poukazovania dávky), podpísať ho a v prípade zamestnanca predložiť na potvrdenie aj zamestnávateľovi 

 • v prípade, ak si poistenec chce uplatniť nárok na materské z viacerých nemocenských poistení, musí byť vystavená žiadosť o materské osobitne pre každé z nich

    

Kde? – v miestne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne

Kedy? – najlepšie ihneď po vystavení žiadosti (pozri Premlčanie)

Ako?

 • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba a fyzická osoba v ochrannej lehote predložia žiadosť o materské pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva/naposledy vykonávala ich nemocenské poistenie

 • zamestnanec pred uplatnením nároku predloží žiadosť o materské zamestnávateľovi, ktorý vypíše a podpíše potvrdenie zamestnávateľa na žiadosti

Podmienky nároku

Podmienky, ktoré musí poistenec spĺňať, aby mu vznikol nárok na materské. Ochranná lehota.

Zamestnanec

 • vznik dôvodu na poskytnutie materského, t. j. tehotenstvo alebo starostlivosť o narodené dieťa, v prípade iného poistenca starostlivosť o prevzaté dieťa

 • dôvod na poskytnutie materského (u tehotnej poistenkyne spravidla deň začiatku šiesteho týždňa, najskôr ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, príp. deň pôrodu, ak pôrod nastal skôr, a u iného poistenca deň prevzatia dieťaťa do starostlivosti) musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote

 • najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred pôrodom 

  1. započítava sa predchádzajúce obdobie akéhokoľvek ukončeného nemocenského poistenia 

  2. započítava sa aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky a obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby z dôvodu nároku na rodičovský príspevok 

 • absencia príjmu za vykonanú prácu, ktorý sa považuje za vymeriavací základ, vyplateného za obdobie poberania materského (rozhoduje, za aké obdobie je príjem vyplatený, nie v akom období a či ide o príjem za vykonanú prácu)

 • nesleduje sa, či zamestnávateľ zaplatil poistné na nemocenské poistenie

Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba

 • vznik dôvodu na poskytnutie materského, t. j. tehotenstvo alebo starostlivosť o narodené dieťa, v prípade iného poistenca starostlivosť o prevzaté dieťa

 • dôvod na poskytnutie materského (u tehotnej poistenkyne spravidla deň začiatku šiesteho týždňa, najskôr ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, príp. deň pôrodu, ak pôrod nastal skôr, a u iného poistenca deň prevzatia dieťaťa do starostlivosti) musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote

 • najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred pôrodom

  1. započítava sa predchádzajúce obdobie akéhokoľvek ukončeného nemocenského poistenia 

  2. započítava sa aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky a obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby z dôvodu nároku na rodičovský príspevok 

 • zaplatenie poistného na nemocenské poistenie v správnej sume od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského, najviac za obdobie posledných piatich rokov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského, a to spravidla v lehote do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského (výnimky, ak dôvod na poskytnutie materského vznikne v kalendárnom mesiaci, v ktorom vzniklo poistenie prvýkrát alebo v ochrannej lehote); pri posudzovaní podmienky zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa toleruje suma dlžného poistného na nemocenské poistenie v úhrne nižšia ako 5 eur; zaplatením pohľadávky na poistnom postúpenej Sociálnou poisťovňou sa podmienka zaplatenia poistného považuje na účely nároku na dávku za splnenú

 • nesleduje sa, či samostatne zárobkovo činná osoba dosahuje príjem počas poberania materského

Dobrovoľne nemocensky poistená osoba

 • vznik dôvodu na poskytnutie materského, t. j. tehotenstvo alebo starostlivosť o narodené dieťa, v prípade iného poistenca starostlivosť o prevzaté dieťa

 • dôvod na poskytnutie materského (u tehotnej poistenkyne spravidla deň začiatku šiesteho týždňa, najskôr ôsmeho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, príp. deň pôrodu, ak pôrod nastal skôr, a u iného poistenca deň prevzatia dieťaťa do starostlivosti) musí vzniknúť počas trvania nemocenského poistenia alebo v ochrannej lehote

 • najmenej 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred pôrodom

  1. započítava sa predchádzajúce obdobie akéhokoľvek ukončeného nemocenského poistenia 

  2. započítava sa aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky a obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby z dôvodu nároku na rodičovský príspevok 

 • zaplatenie poistného na nemocenské poistenie v správnej sume od vzniku nemocenského poistenia do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského, najviac za obdobie posledných piatich rokov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského, a to spravidla v lehote do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie materského (výnimky, ak dôvod na poskytnutie materského vznikne v kalendárnom mesiaci, v ktorom vzniklo poistenie prvýkrát alebo v ochrannej lehote); pri posudzovaní podmienky zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa toleruje suma dlžného poistného na nemocenské poistenie v úhrne nižšia ako 5 eur; zaplatením pohľadávky na poistnom postúpenej Sociálnou poisťovňou sa podmienka zaplatenia poistného považuje na účely nároku na dávku za splnenú

Ochranná lehota

 • trvanie 

  • sedem dní po skončení nemocenského poistenia

  • ak nemocenské poistenie trvalo menej ako sedem dní, toľko dní, koľko trvalo nemocenské poistenie

  • v prípade poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období tehotenstva, osem mesiacov

Plynutie ochrannej lehoty sa skončí, ak neuplynula skôr, dňom, v ktorom 

 • vzniklo nemocenské poistenie

 • vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného dôchodku alebo invalidného dôchodku

Iný poistenec

 • otec dieťaťa

  • ak matka zomrela

  • ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok

  • po dohode s matkou, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok

  • manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok

  • manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela

  • fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu

bottom of page