top of page

Liquid Based Cytology

Výhody Liquid Based Cytology oproti klasickej cytológií:
  1. Zvyšuje záchyt premalígnych dlaždicovobunkových, ale aj glandulárnych lézií (podľa závažnosti stupňa dysplázie ide o 2 až 4 násobné zvýšenie senzitivity pri nezníženej špecificite záchytu) čo znamená istejšiu a presnejšiu diagnózu pre lekára i pacientku.

  2. Zvyšuje počet sterov s prítomnými endocervikálnymi bunkami, t.j. zvyšuje reprezentatívnosť odobraného materiálu. Nereprezentatívnosť konvenčných sterov, spôsobená neprítomnosťou endocervikálnych buniek, je pomerne častou príčinou opakovania vyšetrenia, čo znamená menej opakovaných vyšetrení pre inherentné chyby.

  3. Vďaka možnosti vyšetrenia viacerých preparátov z tej istej vzorky, je možné indikovať imunocytochemické vyšetrenia a pomocou markerov p16, Ki67 bližšie určiť charakter proliferatívneho procesu na vyšetrovaných bunkách a vysloviť jeho prognózu smerom k malignite alebo benignite.

  4. Vďaka použitiu kombinácie LBC metódy a imunocytochémie je dobre viditeľná vysoká proliferačná aktvita v dysplasckých prekanceróznych bunkách 

  5. Zabezpečí extrémne nízky výskyt nečitateľných alebo suboptimálne čitateľných sterov. Nedostatočná kvalita sterov pri klasickej cytológii si za určitých okolností vyžaduje opakovať vyšetrenie.

  6. Paralelné vyšetrenia z jednej vzorky: Liquid Based Cytology umožňuje z jedinej vzorky vyšetrenie HPV infekcie, Chlamýdií, HSV (Herpes simplex virus), Neisseria gonorrhoeae: odpadajú opakované návštevy pacientky u lekára.

  7. Je základňou pre štandardizovanú počítačom asistovanú cytológiu. 

bottom of page