top of page
Skríning chromozómových chýb
U každej ženy existuje riziko, že jej plod/dieťa bude mať chromozómovú chybu.
Na našej ambulancii sa sonografickým vyšetrením v 1. trimestri zameriavame na nasledovné :

 

Vek matky

Riziko trizómie 21 

 • sa zvyšuje s vekom matky, 

 • sa znížuje s gestačným vekom, pretože približne 30 % postihnutých plodov odumrie medzi 12. – 40. týždňom tehotenstva.

Riziko trizómie 18 a 13 sa zvyšuje s vekom matky a znížuje sa s dĺžkou gestácie. 

Turnerov syndróm nemá vzťah k veku matkyTriploidia nemá vzťah k veku matkymi zriedkavý u živonarodených jedincov.

Nuchálna translucencia (NT)

 

je ultrazvukové zobrazenie subkutánne nahromadenej tekutiny v záhlaví plodu v I. trimestri tehotenstva.

K možným príčinám zvýšenej NT patria: 

 •  srdcové chyby, 

 • žilová kongescia v oblasti hlavy a krku, 

 • abnormálne zloženie mimobunkovej hmoty, 

 • zlyhanie lymfatickej drenáže, 

 • anémia plodu, 

 • fetálna hypoproteinémia, 

 • fetálna infekcia.

Srdcová frekvencia plodu

 

Euploidné a trizómické plody. U fyziologických gravidít srdcová frekvencia narastá z hodnoty približne 110/min. v 5. týždni na 170/min. v 10. týždni a potom postupne klesá k hodnote 150/min. v 14. týždni. U trizomických plodov nachádzame zmeny vo frekvencii plodu.

Nosová kosť 

Medzi 11. - 13. gestačným týždňom je nosová kosť neprítomná v nasledujúcich prípadoch: 

 • Euploidné plody   1 - 3 % 

 • u plodov s trizomiu (21, 18, 13) nosova kosť nie je pritomna v 40-60%

Prietok v ductus venosus

Ductus venosus je krátka cieva spojujúca umbilikálnu vénu s vénou cava inferior. 

 • Ductus venosus zohráva dôležitú úlohu v preferenčnom zásobení fetálneho mozgu okysličenou krvou. 

 • Približne 80% okysličenej krvi prechádza z placenty pečeňou a smeruje priamo k srdcu. Táto krv vstupuje do pravej predsiene a potom do ľavej predsiene cez foramen ovale. Z ľavej predsiene krv pokračuje do ľavej komory a potom do aorty. 

 • Ductus venosus sa obvykle uzatvára za niekoľko minút po pôrode, u predčasne narodených detí uzáver trvá niekedy dlhšie.

Porucha prietoku v ductus venosus súvisí so zvýšeným rizikom pre: 

 • chromozómové abnormality, 

 •  srdcové defekty, 

 •  úmrtie plodu. 

bottom of page